Social Expert

Social Expert - Tydligt och snabbt stöd för rättssäkra beslut i kniviga sociala frågor

Social Expert samlar allt på samma plats, kontakta oss så berättar vi mer

Ta rättssäkra beslut och höj kompetensen med Social Expert

Juridiken kan många gånger upplevas som svårtolkad. Med Social Expert får du ett tryggt juridiskt stöd i processer och tolkningar av aktuella lagar och regler. Oavsett om du arbetar med barn och unga, familjerätt, funktionsstöd eller äldreomsorg, får du ett beslutsstöd i det löpande arbetet.

Social Expert riktar sig till socialchefer, verksamhetschefer och handläggare inom både privat och offentlig verksamhet.

Omvärldsbevakning och personlig experthjälp

Vi sållar och sammanfattar kontinuerligt de viktigaste nyheterna från bland annat domstolar, myndigheter, förvaltningsdomstolar och Socialstyrelsen. Du är alltid uppdaterad och kan fatta beslut baserat på aktuell information.

Fråga våra experter när du behöver rådgivning i mer komplexa fall. Experterna som bevakar omvärlden och skriver texterna i verktyget står även redo att svara på dina frågor. Dessutom kan du läsa anonymiserade frågor från andra yrkeskollegor, allt samlas i vår frågebank.

Regelsäkrad verksamhet för hälsosam arbetsbelastning

Ta stöd av Social Expert, regelsäkra verksamheten och arbeta för att minska ohälsosam arbetsbelastning.

Sju av tio socialsekreterare anser sig ha för hög arbetsbelastning visar den senaste kartläggningen genomförd av Novus för Akademikerförbundet SSR:s räkning. Bland de som anser att arbetsbelastningen är hög är uppfattningen också att den leder till ökad stress och svårigheter att göra ett bra jobb. Kartläggningen visar även att socialsekreterarna önskar ett ökat administrativt stöd, färre timmar med administration och ökad kompetensutveckling förutom högre lön, minskad arbetsbeläggning och ökad tillsättning av tjänster*.

* Novus som för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört en kartläggning om arbetssituationen för socialsekreterare under kvartal 1 2018.

 

Viktiga lagar att ha koll på inom socialområdet

Social Expert hjälper dig med tolkningen av de lagar som du måste följa i ditt arbete. Vi har en lång lista på de lagar du kan behöva följa i vår rättsdata. Exempel på viktiga lagar där vi går in på djupet är:

  • Socialtjänstlagen (2001:453)
  • Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
  • Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

 

Tatjana Glinwood på Ekerö Kommuns enhet för personer med funktionsnedsättning

Tatjana Glinwood, chef på enheten för personer med
funktionsnedsättning i Ekerö kommun

Jag upplever Social Expert som ett bra och modernt verktyg som ger stöd i det löpande arbetet, både för mig som chef och för handläggare. Att även ha tillgång till en e-learning om grundläggande LSS är mycket uppskattat när man ska introducera nya medarbetare.

Social Expert hjälper dig med lagar och regler inom flera områden:

Socialtjänstens grunder

Det här kapitlet går igenom socialtjänstens grunder. Både socialnämnden, socialförvaltningen och socialtjänsten förekommer som begrepp i kapitlet.

Kommunens ansvar

Behandlar ansvar i olika situationer när flera kommuner är eller kommer att bli berörda av ett ärendes handläggning. Även frågor om avtalssamverkan mellan kommuner, samverkan mellan kommuner, landsting och berörda statliga myndigheter tas upp.

Familjerätt

Kommunerna har många uppgifter inom familjerätten. De ansvarar bland annat för att utreda och fastställa föräldraskap och att hjälpa till med att upprätta avtal om vårdnad, boende och umgänge som rör barn till separerade föräldrar. Även att bedriva familjerådgivning är kommunernas ansvar enligt socialtjänstlagen

Barn och unga

Utredningsarbete med barn och unga är en lagstadgad verksamhet inom socialtjänsten. Arbetet syftar till att ge barn och unga och deras familjer stöd och hjälp genom olika insatser.

Ladda ner faktablad: Rättssäker handläggning av barn och unga

Funktionsstöd

Den som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till funktionsstöd. Stödet styrs antingen utifrån LSS  (1993:387) eller enligt SoL (2001:453).

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd (tidigare kallat för socialbidrag) är ett bidrag som prövas månadsvis utifrån en persons ekonomiska förhållanden. Biståndet är uppdelat i två delar, försörjningsstöd och livsföringen i övrigt.

Äldreomsorg

Det huvudsakliga ansvaret för äldreomsorgen i Sverige ligger på kommunerna.I kommunal äldreomsorg ingår främst hemtjänst, ledsagarservice, anhörigstöd och boenden för äldre.

Offentlighet och sekretess

Integritetsskyddet, vilket i det här avseendet är den enskildes möjlighet att kontrollera och begränsa tillgång till dennes privata information, är av central betydelse för socialtjänsten och dess förtroende hos allmänheten.

Kris och beredskap

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ansvarar för att samordna arbetet med att utveckla den svenska krisberedskapen. Det här gör MSB tillsammans med regioner, kommuner, myndigheter och olika organisationer.

 

Beredskap och krishantering i samband med covid-19

I Social Expert finner du ett helt kapitel om kris och beredskap som hjälper dig hantera:

  • Personlig skyddsutrustning
  • Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
  • Tillfälliga gällande förordningar
  • Viktiga föreskrifter
  • Olika frågor inom vård och omsorg

När du väljer Social Expert får du också tillgång till Krisportalen som ger viktig information för chefer och medarbetare om till exempel exponering och smitta, riskbedömning, krislägesavtal och mer om arbetsgivarens ansvar.

 

Alltid i Draftits Produkter

Molnbaserat
Responsiv design
Fri support
Dedikerad kontaktperson

Vill du se hur Social Expert kan implementeras i din verksamhet ?

Vill du istället bli uppringd?

1 Fyll i dina kontaktuppgifter
2 Välj datum & tid
  • Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Kom ihåg att Draftit även har lösningar för personalansvariga och verksamhetschefer

LSS Grundkurs
HR Expert
Chefsportal