Regel- och lagändringar från 1 juli 2018: Komplett lista för personalansvariga

Varje halvår kommer nya förslag samt regel- och lagändringar från Regeringen. Draftit sammanställer alltid de viktigaste lagändringarna för arbetsgivare inom områdena arbetsrätt och arbetsmiljö.

Här kan du läsa en sammanfattning av de 20 regel- och lagändringar som träder i kraft under sommaren 2018, samt förslag om entreprenörsansvar och karensavdrag inför 2019.

 

Logga in i HR Expert…

…för att läsa mer om samtliga förändringar.

Saknar du idag åtkomst, men vill testa Sveriges mest omfattande produkt inom arbetsrätt och arbetsmiljö?

Lämna dina kontaktuppgifter, så återkommer vi till dig med en visning och inloggning inom kort. Kom ihåg att våra HR-produkter finns anpassade för både offentlig och privat verksamhet.

Kontakta mig om HR Expert

 

Introduktionsjobb för långtidsarbetslösa och nyanlända

Nu ersätter termen introduktionsstöd följande typer av anställningsstöd: Instegsjobb, särskilt anställningsstöd, förstärkt anställningsstöd samt traineejobb. Syftet med introduktionsjobb är att stimulera anställning av personer som har svårt att få jobb utan ekonomiskt stöd till arbetsgivaren.
Start: 1 maj 2018.

 

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MynAK)

För att stärka arbetsmiljöarbetet har regeringen beslutat att starta en ny arbetsmiljömyndighet. Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MynAK) är ett kunskapscentrum för arbetsmiljöfrågor och ta kunskapen från teori till praktik på nationell nivå.
Start: 1 juni 2018.

 

Rätt till ersättning när ett tillstånd för säsongsarbete återkallas

Om en arbetstagare är från ett land utanför EU/ESS eller Schweiz och ska säsongsarbeta i Sverige, kan arbetstagaren nu få ersättning om tillståndet för säsongsarbete återkallas på grund av brister hos arbetsgivaren. Tillståndet måste ha återkallats enligt Utlänningslagen för att ersättning ska tillämpas.

Start: 1 juni 2018.

 

Ny lag om skydd för företagshemlighet (FHL)

Skyddet för företagshemligheter stärkts genom denna lagändring som bygger på ett EU-direktiv. Förändringen innebär till exempel att straffskalan för grovt företagsspioneri skärps och fler angrepp på företagshemligheter blir otillåtna.
Start: 9 juni 2018.

 

Utvidgning av meddelarskyddslagen

Privatiserade offentliga verksamheter och enskilda verksamheter inom skola, vård och omsorg som delvis är offentligt finansierad, får ett utökat meddelarskydd. Det innebär att anställda i dessa verksamheter nu har samma skydd som offentligt anställda när de lämnar uppgifter om verksamheten till media.
Start: 1 juli 2018.

 

Slopad skattefrihet för förmån av privat hälso- och sjukvård

Om en anställd får privatfinansierad hälso- och sjukvård som förmån av arbetsgivare och sjukvårdsförsäkringar, kommer den anställde nu att förmånsbeskattas. Gränsen mellan vad som räknas som skattefritt och skattepliktigt är för tillfället komplicerat och till viss del oklart. Vi rekommenderar att du kontrollerar vad som gäller i varje enskilt fall.
Start: 1 juli 2018

 

Skattereduktion för fackföreningsavgift

Om en fackföreningsmedlem betalar min 400 kronor per år i medlemsavgift till en eller flera arbetsgivarorganisationer finns nu möjlighet för skattereduktion. Skattereduktionen uppgår till 25 procent av den totala årliga medlemsavgiften.
Start: 1 juli 2018

 

Höjt inkomsttak för sjukpenning

Inkomsttaket för sjukpenningen (SGI) höjs från 7,5 till 8 prisbasbelopp. Det nya beloppet motsvarar en månadslön på 30 333 kronor.
Start: 1 juli 2018

 

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

Kommuner och landsting kan genom generell avtalssamverkan komma överens om att utföra uppgifter åt varandra. Däremot kan inte kommuner åta sig landstingets uppgifter eller vice versa.
Start: 1 juli 2018

 

Plan för återgång i arbete (Rehabiliteringsplan)

Rehabiliteringsansvaret för arbetsgivare utökas. Om arbetstagaren förväntas ha nedsatt arbetsförmåga under minst 60 dagar måste arbetsgivaren ta fram en plan för återgång i arbete. Försäkringskassan har tagit fram en mall för detta.
Start: 1 juli 2018

 

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Nu kan arbetsgivare ansöka om bidrag från Försäkringskassan vid inköp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Det kan till exempel handla om experthjälp för att förhindra eller förkorta en sjukskrivning.
Start: 1 juli 2018

 

Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) och krav på personalliggare

AGI innebär att arbetsgivaren ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag per person varje månad. Bland annat blir det enklare för arbetstagaren att se om arbetsgivaren har betalt skatt och arbetsgivaravgift varje månad, vilket görs om man loggar in via Skatteverkets “Mina sidor”.
Start: 1 juli 2018

 

Ändrad beräkning av bilförmån med bonus-malus-system

Beräkning av bilförmån med bonus-malus-system gäller för nya lätta fordon. Detta gäller alltså för bilar med tillverkningsår 2018 eller senare och som registreras den 1 juli 2018 eller senare.
Start: 1 juli 2018

 

Utökade möjligheter att göra arbetsplatsinspektioner

Polismyndigheten har nu möjlighet att göra stickprovsinspektioner på arbetsplatser inom riskbranscher där man misstänker att anställda saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige. Detta möjliggörs genom en ändring i Utlänningslagen.
Start: 1 juli 2018

 

Färre karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen har haft sju karensdagar per år. Detta minskas nu till sex dagar per år, vilket ska bidra till en bättre ekonomisk trygghet för de som omfattas av försäkringen.
Start: 2 juli 2018

 

Ny kamerabevakningslag

Möjligheterna för att använda kamerabevakning gör brottsbekämpande och trygghetsskapande ändamål blir fler och integritetsskyddet stärks. Bland annat kommer polisen och kommuner lättare få tillstånd för kamerabevakning på allmänna platser.
Start: 1 augusti 2018

 

Entreprenörsansvar för lönefordringar införs

Arbetstagaren inom bygg- och anläggningsbranschen som inte får ut sin lön ska kunna få betalt av det företag som anlitat arbetstagarens arbetsgivare. Denna nya lag ska främja sund konkurrens och stärka skyddet för arbetstagarna.
Start: 1 januari 2019

 

Karensavdrag istället för karensdag – en mer rättvis självrisk

Syftet med karensavdrag istället för karensdag är att få ett mer rättvist system. Förslaget innebär att man ska få samma ersättning oavsett vilket dag eller tid på dagen som arbetstagaren blir sjuk. Beloppet för karensavdraget motsvarar karensdagen.
Start: 1 januari 2019

 

På Expo HR får du en årlig uppdatering av arbetsrätten

Du har väl inte missat Draftit årliga event Expo HR? Under förmiddagen går vi tillsammans med våra juridiska experter igenom årets viktigaste förändringar inom arbetsrätten. Dagen bjuder på både kunskap och inspiration, i år får vi t.ex. besök av Johan Book som föreläser om forskningsbaserat ledarskap.

Boka din plats på www.expohr.se