Enkätresultat: Den största HR-utmaningen

Vilka är de största utmaningarna som HR står inför på tre års sikt? Vi passade på att ta pulsen på 236 personer som arbetar med HR-frågor. I denna artikel sammanställer vi resultatet och de fritextsvar som vi fick in.

 

Kort information om enkäten:

236 svarade, fördelat på: 36 % Offentlig sektor, 61 % Privat sektor, 3 % Ideell.

Enkäten distribuerades via mejl och sociala medier. Frågan löd: ”Vilken är er största HR-utmaning de närmsta tre åren”. Till frågan knöts 14 svarsalternativ + ett fritextfält.

Svarsalternativ
(1 svar möjligt, alternativet ”annat” följs av textkommentar).

 • Digitalisering
 • Kommunikation internt
 • Arbetsgivarvarumärke
 • Fysisk arbetsmiljö
 • Social & Organisatorisk arbetsmiljö
 • Behålla talanger
 • Attrahera rätt kompetens
 • Kulturarbete
 • Arbetsrätt
 • Ledarskapet
 • Mångfaldsarbetet
 • Rehabilitering
 • Frånvaro
 • Annat

 

Utmaningarna är att hitta rätt kompetens, leda organisationen och få alla att trivas

Topp 3 bland HR-utmaningarna är kanske inte så förvånande. Vi har sett dem förut. Och de hänger samman och påverkar varandra. 34 % menar att ”attrahera rätt kompetens” är deras största utmaning, 16 % säger ledarskapet och 13 % ser störst utmaning i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

Ideell sektor hade ett lågt antal svarande. Deras största utmaning är social & organisatorisk arbetsmiljö, tätt följd av ledarskapet. På delad tredjeplats kommer digitalisering och internkommunikation.

Om vi däremot ser på hur offentlig kontra privat sektor svarar, så ser vi en större spridning i upplevd utmaning hos privat sektor. Att attrahera rätt kompetens är fortfarande den största utmaningen inom båda sektorerna.

Inom offentlig sektor kretsar utmaningarna främst kring att attrahera rätt kompetens, social & organisatorisk arbetsmiljö samt ledarskapet. Inom privat sektor är det jämnare spridning och de största utmaningarna ses som: attrahera rätt kompetens, ledarskap, social & organisatorisk arbetsmiljö, intern kommunikation, behålla talanger samt digitaliseringen.

 

Vad säger fritextsvaren?

Många resonerar kring att attrahera rätt kompetens. Men här finns också en del intressanta utvecklingar och kommentarer till svarsalternativen, som även visar hur det dras kopplingar mellan de olika svarsalternativens påverkan på varandra.

Vissa drar en röd linjen genom att arbeta med ledarskapet och kulturen för att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke som ska hjälpa dem att attrahera rätt kompetens och få dem att behålla och utveckla de som redan finns i organisationen.

Kommentarer kring högt tempo och stress bland medarbetare samt förebyggande av psykisk ohälsa blandas med ett ökande administrationsarbete för HR. Ibland får de långa perspektiven ge vika för de korta, och det kan bli svårt att påvisa effekten av investeringar i arbete med arbetsgivarvarumärket. Bristen på tid och pengar gör att varumärkesarbetet blir lidande.

I samband med ledarskapet talar man om dels att hitta kompetenta ledare, men också att bygga upp ett enhetligt ledarskap som fungerar administrativt och som inspirerar oavsett generation.

 

Hur väl stämmer alla andras utmaningar överens med dina? Kommentera gärna artikeln nedan.