Arbetsmiljöverket har beslutat om en ny föreskrift om organisatorisk & social arbetsmiljö

a) de allmänna råden (AFS 1980:14) om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön,

b) föreskrifterna (FAS 1993:17) om kränkande särbehandling i arbetslivet och

c) föreskrifterna (AFS 1990:18) om omvårdnadsarbete i enskilt hem.

Syftet med föreskriften

Syftet med den nya föreskriften är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Intressant att notera är att personer som genomgår utbildning eller är under vård i anstalt inte omfattas av föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Normalt omfattas även dessa av arbetsmiljöreglerna.

Definitioner

Med de nya reglerna införs även nya definitioner:

  • Krav i arbetet: De delar av arbetet som fordrar upprepade ansträngningar, t ex arbetsmängd, svårighetsgrad, tidsgräns, fysiska och sociala förhållanden. Kraven kan vara av kognitiv, emotionell och fysisk natur.
  • Ohälsosam arbetsbelastning: När kraven i arbetet mer än tillfälligt överskrider resurserna. Obalansen blir ohälsosam om den är långvarig och möjligheterna till återhämtning är otillräckliga.
  • Organisatorisk arbetsmiljö: Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar.
  • Resurser för arbetet: Det i arbetet som bidrar till att uppnå mål för arbetet eller hantera krav i arbetet, t ex arbetsmetoder och arbetsredskap, kompetens och bemanning, rimliga och tydliga mål, återkoppling på arbetsinsats, möjlighet till kontroll i arbetet och möjlighet till återhämtning.
  • Social arbetsmiljö: Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

I föreskrifterna hänvisas till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsgivarens skyldighet att riskbedöma sin verksamhet.