Regeringens kommande skatteförslag: Vissa föreslås träda i kraft den 1 augusti 2015

Regeringen presenterade den 27 mars förändringar på skatteområdet som kommer att föreslås i vårändringsbudgeten för 2015.

Bland annat föreslås att nedsättningen av socialavgifterna för unga stegvis ska slopas. Första höjningen föreslås träda i kraft 1 augusti 2015.

Socialavgifterna för unga – oavsett ålder – höjs

Regeringen föreslår att nedsättningen ska slopas helt. Nedsättningen föreslås slopas stegvis. Arbetsgivaravgifterna för unga är tänkta att uppgå till 25,46 % under perioden 2015-08-01 – 2016-06-30.

Under 2016 slopas nedsättningen helt och hållet.

Notering: Det tidigare förslaget som fanns med i höstbudgeten om att återinföra den särskilda löneskatten på löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för personer som har fyllt 65 år vid årets ingång finns inte med bland skatteförslagen i vårändringsbudgeten.

Inför höstbudgeten föreslås slopat RUT-avdrag för läxhjälp

RUT-avdragets skattereduktion för läxhjälp och annat skolarbete föreslås tas bort. Regeringen aviserar samtidigt om en halvering av RUT-avdraget, från 50 000 kronor till 25 000 kronor för personer under 65 år och att ROT-avdraget föreslås sänkas till 30 procent (mot nuvarande 50 procent). Detta föreslås träda i kraft 1 januari 2016

Höjning av försenings- och kontrollavgifter enligt Skatteförfarandelagen

Förseningsavgifter och kontrollavgifter ska, enligt förslaget, höjas med 25 procent. Förslaget innebär att vid försenad inlämnad inkomstdeklaration för fysisk person höjs förseningsavgiften till 1 250 kronor (från tidigare 1000 kronor). För juridisk person höjs förseningsavgiften till 6 250 kronor från dagens 5 000 kronor. Kontrollavgiften avseende kassaregister och personalliggare höjs från 10 000 kronor till 12 500 kronor.